Đặt phòng


calendar
calendarĐây không phải là hệ thống đặt phòng tự động, chúng tôi sẽ gửi lại thông tin xác nhận cho Qúy khách qua email trong vòng 24 tiếng

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.68 MB
Application afterInitialise: 0.050 seconds, 2.06 MB
Application afterRoute: 0.085 seconds, 2.73 MB
Application afterDispatch: 0.311 seconds, 2.94 MB
Application afterRender: 0.379 seconds, 4.08 MB

Bộ nhớ sử dụng

4334920

14 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,30,18,51,69,28,52,68,24,64,57,65,82,50,56,62,54,55,53,61,58,59,60,83,84,85,86,87,88,73,74,75,77,78,70,71,72)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 5. SELECT *
    FROM jos_bh_room
 6. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(35,46,52,72,45,44,47,36,57,58,43,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 8. SELECT `id`
    FROM `jos_components`

    WHERE `option`='com_fpss'

    LIMIT 1
 9. SELECT a.id, a.introtext, a.sectionid, a.title, s.title AS stitle, cc.title AS ctitle,
   CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug,
   CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
   
    FROM jos_content AS a
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-03-22 18:19:05' )
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-03-22 18:19:05' )
   
    AND a.id IN ( SELECT itemlink
    FROM jos_fpss_slides
    WHERE itemlink!=0 )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
 10. SELECT *
   
    FROM jos_fpss_slides
   
    WHERE state = 1
   
    AND registers <= 0
   
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-03-22 18:19:05' )
   
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-03-22 18:19:05' )
   
    AND catid IN ( 1 )
   
    ORDER BY ordering
 11. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1 
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,30,18,51,69,28,52,68,24,64,57,65,82,50,56,62,54,55,53,61,58,59,60,83,84,85,86,87,88,73,74,75,77,78,70,71,72)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(64,24,57,65,20,50,68,82,52,30,51,18,69,28,74,73,75,88,87,70,86,72,71,78,77,53,55,54,62,56,61,58,84,83,60,59,85)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

0 các truy vấn quan trọng đã được ghi lại

  Nạp xong các file ngôn ngữ

  Untranslated Strings Diagnostic

  Không

  Untranslated Strings Designer

  Không